Tallaerthof

Heistraat 3 - 2500 Koningshooikt

Nieuwe pagina

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. De vereniging genaamd Tallaerthof  (hierna: ‘de vereniging’) is gevestigd te Heistraat 3 2500 Koningshooikt

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Artikel 2 Leden

De vereniging bestaat uit: ruiters en amazones, familie en sympathisanten. Enkel de ruiters en amazones hebben stemrecht.

Artikel 3 Ereleden

1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de verenigen maar, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.

Artikel 4 Het lidmaatschap

1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.

Artikel 5 Een veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

a. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,

b. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,

c. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,

d. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,

e. een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,

f. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

g. het welzijn van de paarden steeds te eerbiedigen 

h. steeds een ruiterhelm te dragen tijdens het rijden.

Artikel 6 Gedragscode van de leden

1. De paardensport wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het welzijn van het paard (‘Welfare of the horse’) en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

2. Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van andere sporters, trainers, officials en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand. 

3. Regels en reglementen zijn door iedereen gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen en de verantwoordelijkheid te nemen bij het zien/horen van zaken die in strijd zijn met deze gedragscode. 

4. Men zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving voor zichzelf, voor de dieren en voor anderen. Iedereen creëert een omgeving en een sfeer, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en eenieder zich houdt aan de veiligheidsvoorschriften. Men is open en alert voor waarschuwingssignalen op dit vlak en aarzelt niet om signalen door te geven aan het betreffende bestuur, de API (aanspreekpunt integriteit), de medische of ethische commissie. 

5. Men gaat op een verantwoorde manier om met alcohol, in het bijzonder in het bijzijn van minderjarigen. Alleszins is steeds de geldende regelgeving omtrent alcohol(gebruik) van toepassing. Drugs zijn te allen tijde verboden. Roken is enkel toegestaan op daarvoor bestemde plaatsen, weg van sportactiviteiten, stallen en zoveel mogelijk uit het zicht van minderjarigen.

6. Men gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met en maakt geen misbruik van alle verkregen persoonlijke info (gsm-nummer, emailadres, e-mails, …) en beeldmateriaal (foto, video, …), vooral met betrekking tot het verspreiden, gebruiken, opslaan of verwerken ervan, in het bijzonder via sociale media of andere digitale platformen.

7. Men maakt zich in geen geval schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal men anderen daartoe aanmoedigen. Bijgevolg zal men geen seksueel beladen sfeer creëren en zal men geen seksueel getinte opmerkingen via eender welk communicatiemiddel maken. Hierbij wordt rekening gehouden met wat de andere als seksueel grensoverschrijdend ervaart of zou kunnen ervaren. Men neemt te allen tijde (meldingen van) onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag, zowel seksueel, fysiek als psychisch, ernstig. 

8. Men zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de Aanspreekpersoon Integriteit (API) van de club of de federatie of het bestuur. Sporters of begeleiders mogen niet ontmoedigd of belet worden om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag. De club-API/verantwoordelijke van het bestuur,Marlene Trekels, kan je bereiken via marlene@stoeterij-tallaerthof.be of 0495/568000. Melding of klacht bij Paardensport Vlaanderen kan via mail of telefoon naar datisnietoke@paardensport.vlaanderen of 09/274 10 45 & 09/274 10 48. 

9. Men zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. Tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen wordt er gereserveerd en met respect omgegaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de sanitaire ruimten of de slaapkamer. 

10. Men zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter.

Artikel 7 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. 

2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan lessen, trainingen en wedstrijden.

3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.

4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.

Artikel 8 Straffen

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 9 Bestuur

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die allen meerderjarig moeten zijn.

2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

a. de algemene leiding van zaken;

b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

3. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 10 Het dagelijks bestuur

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

2. Taken van de voorzitter:

a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bestuurslid heeft overgedragen.

3. Taken van de secretaris:

a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem                                                                                                                                           uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;

c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.

4. Taken van de penningmeester:

a. beheert de gelden van de vereniging;

b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschrif-ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebben-de ingekomen stukken te bewaren;

e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 11 Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

Artikel 12 Gebouwen van de vereniging

1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

Artikel 13 Wedstrijden

Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

 Artikel 14 Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 15 Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 16 Wijziging van het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 17 Slotbepalingen

1. Ieder lid en het verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen op de website van de club waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:                                                                                                                      De secretaris:

Marlene Trekels                                                                                                                  Diane Riemersma